KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şeker Finansman A.Ş.; 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu çerçevesinde yürüttüğü kredi verme faaliyetleri kapsamında; tabi olduğu mevzuatın zorunlu kıldığı kimlik tespiti, raporlama, saklama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, hedeflediği kaliteli hizmet ve ürünleri teklif etmek ve/veya sağlama, müşterileri ile düzenlenen/düzenlenecek sözleşmeleri gerçekleştirmek amaçları için gerekli olan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde talep etmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde tüm bilgi güvenliği standartlarının karşılanması suretiyle işlenir ve yasal saklama süresi boyunca veya işleme amacının gerekli kıldığı sürede saklanır.

Şeker Finansman A.Ş., kişisel bilgilerinizi yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla belirlenen ilkeler doğrultusunda krediye konu mal veya hizmetin üreticisi, tedarikçisi ve satıcısı olan şirketler başta olmak üzere otomotiv, dayanıklı tüketim, telekomünikasyon, sigorta, finans, bankacılık, perakende, sağlık, insan kaynakları, eğitim, danışmanlık, kurye taşıma ve arşiv sektörlerinde hizmet sunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kişiler, tedarikçi sıfatı ile hizmet alınan kuruluşlar, müşavirler, denetim yapmaya yetkili kurum ve kişiler, iş ortaklarımız, Grup Şirketleri ve hissedarlarımıza KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca; kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz: a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) KVKK hükümlerine uygun olarak Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; Barbaros Bulvarı No:149 Kat:7 34349 Beşiktaş / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Finansal kuruluşların müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şeker Finansman A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şeker Finansman A.Ş. tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

GİZLİLİK İLKELERİ

Şeker Finansman A.Ş. Yönetimi gizliliğinizi korumak ve sunulan teknolojilerden en üst seviyede yararlanmanızı sağlamak amacıyla bir takım güvenlik ve gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Belirlenen ilkeler Şeker Finansman A.Ş. websitesi ve tüm alt-sitelerinde veri aktarımı ve kullanımı konularında uygulanacaktır. Şeker Finansman A.Ş. websitesini kullanmakla belirtilen ilkeleri kabul etmiş sayılırsınız.

ÇEREZLERİN KULLANIMI HAKKINDA

Şeker Finansman A.Ş. Web sitesi erişiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla "çerez" (cookie) sistemini kullanır. Çerez websitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza kaydedilen bir metin dosyasıdır. Çerezler bir programı çalıştırmak ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırmak gibi amaçlarla kullanılamaz. Her çerez sadece bir kullanıcıya atanmıştır ve sadece atayan sunucu tarafından okunabilir.

Çerez kullanımının özel faydalarından biri web site ziyaretlerinizde size zaman kazandırmasıdır. Söz gelimi; Şeker Finansman A.Ş. sitesine ve/veya servislerine üye olduğunuzda siteyi ya da servislerle ilgili sayfayı bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak giriş yapmanızı sağlamak için sisteminize kaydedilen çerezlerden yararlanılır. Bu şekilde bazı bilgilerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde Şeker Finansman A.Ş. üzerinde özelleştirdiğiniz kullanım alanlarından faydalanabilirsiniz.

Çerezleri kullanma ya da kullanmama tercihi tamamen size aittir. Web tarayıcıları genellikle çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde programlanmıştır. Eğer çerezleri pasif hale getirmek istiyorsanız bu işlemi Tarayıcınızın ilgili ayarlarını özelleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Çerezleri kullanmama tercihi yaparsanız, Şeker Finansman A.Ş. tarafından sunulan interaktif servislerden tam olarak faydalanamayabilirsiniz. 

BİLGİ

Şeker Finansman A.Ş. kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişimlerden, kullanımlardan ve açığa vurma işlemlerinden korur. Şeker Finansman A.Ş. kimlik bilgilerinizi güvenli ortamda yetkisiz erişimlerden korunacak şekilde saklar. Eğer kişisel bilgileriniz başka web sitelerine transfer edilecek olursa bu işlem için şifreleme yöntemi (SSL= Secure Socket Layer Protokolü) kullanılır.

Şeker Finansman A.Ş. müşteri ya da şirket bildirimleri doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri yapabilir. Şeker Finansman A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması bölümünü belli aralıklarla okumanızı tavsiye eder. Bu şekilde Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği konusundaki gelişmelerden haberdar olursunuz.